Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia I stopnia (inżynierskie) >>> FAQ

FAQ

Informacje ogólne

1. Jaki jest status prawny uczelni?

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (dawniej – MILA COLLEGE) została utworzona decyzją Ministra Edukacji Narodowej w sierpniu 2000 r. w rejestrze niepaństwowych uczelni zawodowych prowadzonym przez MNiSW figuruje pod nr 45.

Od 7 lutego 2008 roku Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce posiada uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia (inżynierskich) na czas NIEOKREŚLONY. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2008 r., Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia - magisterskich.

2. Jakie kierunki na studiach I stopnia prowadzi uczelnia?

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią bezwydziałową, prowadzi studia wyłącznie na kierunku INFORMATYKA.

Obecnie w ramach oferty edukacyjnej studiów inżynierskich uczelnia proponuje studentom następujące specjalności: inżynierię baz danych, inżynierię oprogramowania, inżynierię multimediów, inżynierię sieci teleinformatycznych, inżynierię Internetu oraz inżynierię bezpieczeństwa systemów informatycznych.

3.Jak długo trwają studia inżynierskie (I stopnia)?

Uczelnia prowadzi 3,5 letnie studia inżynierskie.

4. Co w praktyce oznacza, że Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią "zawodową"?

Zgodnie z ustawą 'prawo o szkolnictwie wyższym' uczelnia zawodowa, to uczelnia prowadząca studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie. Uczelnie zawodowe mają za zadanie kształcić wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Tym, co wyróżnia Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jest ukierunkowanie na kształcenie praktyczne, które znajduje swój wyraz w:

 • odpowiednio skonstruowanych programach nauczania, w których zostały zachowane właściwe proporcje wykładów do zajęć praktycznych,
 • doborze kadry dydaktycznej, która rekrutuje się w większości spośród uznanych praktyków – specjalistów w swojej dziedzinie,
 • rozbudowanym systemie praktyk zawodowych – obowiązkowych dla każdego studenta.

5. Jaki dyplom otrzymuje absolwent uczelni?

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują dyplom inżyniera kierunek: informatyka.

6. Czy uczelnia prowadzi studia magisterskie uzupełniające?

Tak, od roku akademickiego 2008/2009 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi 4-semestralne uzupełniające studia magisterskie (II stopnia) dla absolwentów studiów inżynierskich oraz licencjackich kierunku informatyka.

7. Co wiąże się z posiadaniem przez uczelnię statusu Akademii Regionalnej Cisco?

Bezpośrednią korzyścią dla studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jest możliwość zdobycia certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Dwa semestry studenci zaliczają w ramach programu studiów, dwa pozostałe mogą zaliczyć na kursach organizowanych przez uczelnię. Tak przygotowani mogą podchodzić do egzaminu certyfikującego. W pierwszym roku działalności Akademii w zajęciach dotyczących konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi wzięło udział blisko 700 studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Obecnie program CNA dostępny jest dla wszystkich studentów uczelni.

8. Jaką pracę można podjąć po ukończeniu uczelni?

Plan studiów i programy poszczególnych przedmiotów zakładają przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zawodów:

 • inżynier obsługi systemów komputerowych
 • projektant niewielkich systemów komputerowych
 • specjalista od sprzętu typu PC i urządzeń peryferyjnych (składanie z komponentów, dodawanie komponentów, dodawanie komponentów, konfiguracja, instalacja systemu operacyjnego, serwis)
 • projektant i wykonawca niewielkich sieci
 • analityk systemów dziedzinowych (rozpoznawanie i specyfikacja wymagań)
 • analityk i projektant baz danych
 • specjalista ds. informacyjnych systemów zarządzania
 • programista (udział w zespole, kodowanie funkcji większych systemów)
 • wdrożeniowiec
 • administrator systemów (wsparcie dla użytkowników)
 • administrator baz danych
 • administrator sieci komputerowych
 • webmaster
 • projektant i administrator węzła e-biznesu

Katalog ten jest oczywiście otwarty.

>> do góry

Rekrutacja

9. Czy uczelnia przeprowadza egzamin wstępny lub rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na studia?

O przyjęciu na uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci wypełniają test z języka angielskiego, który pozwala przydzielić ich do grupy na określonym poziomie zaawansowania.

10. Czy czesne za studia można opłacać w ratach?

Czesne za studia można opłacać w miesięcznych ratach. Informacje o wysokości wpłat oraz terminach płatności umieszczone są na stronie Działu Rozliczeń ze Studentami oraz na stronach Biura Rekrutacji. Można tam również zapoznać się z Regulaminem opłat.

11.Czy studentom uczelni przysługują takie same prawa, jak studentom uczelni państwowych?

Studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, podobnie jak studenci państwowych szkół wyższych mają prawo do zniżek studenckich w środkach komunikacji publicznej (po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej), bezpłatnej opieki medycznej (są objęci ubezpieczeniem studenckim), ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej (stypendia, zapomogi, kredyty studenckie).

12. Kiedy kandydat uzyskuje status studenta?

Kandydat staje się studentem po Inauguracji Roku Akademickiego, wtedy też otrzymuje indeks oraz legitymację studencką.

13. Czemu służy ubezpieczenie studenckie?

Składką na ubezpieczenie studenckie student opłaca raz na rok. Jest to przede wszystkim ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Posiadanie tego ubezpieczenia w razie wypadku uprawnia między innymi do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu czy refundacji części kosztów leczenia szpitalnego. Ubezpieczenie obowiązuje także poza granicami kraju.

>> do góry

Organizacja studiów

14. Ile godzin zajęć przewiduje program studiów w systemie dziennym, a ile w systemie zaocznym?

Łączny wymiar godzin zajęć na studiach dziennych wynosi 2535, natomiast na studiach zaocznych – 2028.

15. Ile godzin wykładów, a ile godzin ćwiczeń przewiduje program studiów?

Program studiów przewiduje na studiach dziennych 1050 godzin wykładów i 1485 godzin ćwiczeń, natomiast na studiach zaocznych 840 godzin wykładów i 1188 godzin ćwiczeń.

16. Jak zorganizowane są zajęcia w systemie zaocznym?

Zajęcia na studiach zaocznych są prowadzone w piątki od godz. 16:15 do 21:30 soboty 8:00-18:00 i w niedziele w godz. od 8:00 do 17:00. Plan zajęć oraz informacje o ewentualnych zmianach dostępne są dla studentów na stronie internetowej uczelni po zalogowaniu.

17. W jakich godzinach odbywają się zajęcia na studiach dziennych?

Zajęcia na studiach dziennych prowadzone są w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 8.00 do 17.00. Czwartek jest dniem przewidzianym na naukę własną oraz praktyki zawodowe.

18.Gdzie odbywają się zajęcia?

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie. Jest to nowoczesny budynek o łącznej powierzchni 3 000 m2, zapewniający komfortowe warunki do studiowania. Jego usytuowanie - w bezpośrednim sąsiedztwie Al. Jana Pawła II sprawia, że bez problemu można tu dojechać komunikacją miejską z każdego miejsca Warszawy. Budynek został wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby uczelni w 2004 roku. Nowe pracownie komputerowe i sale wykładowe są przestronne i dobrze wyposażone. Znalazło się tu również miejsce, w którym studenci chętnie spędzają czas w przerwach zajęć – klub Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, gdzie można posłuchać muzyki, a przede wszystkim zregenerować siły niedrogim i smacznym posiłkiem.

Uczelnia podjęła starania zmierzające do powiększenia bazy dydaktycznej o dodatkowe 3000m2 drogą nadbudowy trzech kondygnacji. Pozwoli to na stworzenie nowych laboratoriów dydaktyczno-badawczych, reprezentacyjnej auli wykładowej na 300 miejsc oraz zaplecza rekreacyjno-sportowego.

19. Czy uczelnia posiada własną bibliotekę?

Studenci mogą korzystać z biblioteki i czytelni mieszczących się w siedzibie uczelni. W czytelni dostępne są aktualne czasopisma z branży ICT. Aktualnie biblioteka posiada blisko 8 tys. pozycji książkowych.

20. W jakich grupach odbywają się zajęcia?

Każda pracownia wyposażona jest w 24 stanowiska komputerowe, natomiast przeciętnie zajęcia prowadzone są w grupach 15 osobowych.

21. Na jakim poziomie prowadzone są lektoraty językowe?

Na studiach w trybie zaocznym program przewiduje 18 godzin lektoratów z jęz. angielskiego w semestrze, natomiast na studiach dziennych jest to 30 godzin w semestrze. Na studiach z rozszerzonym językiem angielskim program studiów przewiduje 86 godzin zajęć z jęz. angielskiego w semestrze na studiach dziennych. Studenci są przydzielani do grup według poziomu znajomości jęz. angielskiego, co korzystnie wpływa na efektywność nauki.

22. Czy promocja odbywa się w systemie semestralnym czy rocznym?

Studenci otrzymują promocję roczną, co oznacza, że rozliczają się z zaliczeń, egzaminów oraz składają indeks na koniec każdego roku akademickiego.

23. Kiedy ostatecznie trzeba wybrać specjalność?

Wybór specjalności następuje po drugim roku nauki na studiach inżynierskich. Program studiów przewiduje wprowadzenie przedmiotów specjalizacyjnych od V semestru studiów.

24. W jakiej formie można zaliczyć zajęcia wychowania fizycznego?

Na terenie uczelni działa sekcja piłki nożnej, a także pływacka. Uczelnia jest także otwarta na wszelkie pomysły studentów dotyczące tworzenia sekcji czy kół sportowych.

25. Czy szkoła zapewnia praktyki zawodowe?

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki funkcjonuje rozbudowany program praktyk studenckich, nadzorowany przez Biuro Karier i Staży Zawodowych. 320 praktycznych zajęć w szkołach średnich, firmach i instytucjach stanowi integralną część kształcenia, obowiązującą studentów wszystkich rodzajów studiów. Szkoła zapewnia miejsca praktyk wszystkim studentom, którzy zwrócą się z takim zapotrzebowaniem. Nasi studenci odbywają praktykę w firmach branży IT (między innymi: TP.INTERNET Sp. z o.o., Net-Line Warszawa, Computer Service Support S.A., Exell – Systemy Zarządzania Informacja Sp. z o.o.), instytucjach państwowych i publicznych (Ministerstwo Finansów (różne Departamenty np. Spraw Wew.nętrznych; Eksploatacji Systemów Informatycznych; Informatyki), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Muzeum Powstania Warszawskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego), firmach branży telekomunikacyjnej (Polska Telefonia Cyfrowa ERA Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A.). Program praktyk przewiduje również praktyki w szkołach średnich, które mają służyć rozwijaniu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz zdobyciu doświadczenia dydaktycznego.

26. Czy studenci mają dostęp do materiałów dydaktycznych z zasobów uczelni?

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w porozumieniu z czołowymi firmami branży IT udostępnia studentom nieodpłatnie oprogramowanie tych firm do celów edukacyjnych. W chwili obecnej studenci mogą użytkować programy zawarte w pakiecie MSDNAA firmy Microsoft; oprogramowanie firmy Oracle – Oracle 9i, Lotus Notes firmy IBM. W ramach Akademii Regionalnej Cisco studenci mogą korzystać z zasobów informacyjnych dostępnych na serwerach Cisco.

>> do góry

Studenci

27. Czy studenci otrzymują pomoc materialną?

Wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów, mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej takie jak: stypendia socjalne, zapomogi, stypendia za wyniki w nauce czy kredyty studenckie. O przyznaniu oraz wysokości świadczenia decydują określone warunki, które należy spełniać. Szczegółowe zasady udzielania różnych form pomocy materialnej można znaleźć na stronie uczelni.

28. Czy na uczelni funkcjonuje system stypendiów naukowych?

Warunkiem przyznania stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie przez studenta w poprzednim roku akademickim średniej ocen nie niższej niż 4,0. Wysokość stypendium za wyniki w nauce jest uzależniona od poziomu uzyskanej średniej ocen przez studenta. Stypendium I stopnia – dla najlepszych studentów – jest niemalże równowartością jednomiesięcznego czesnego. Oznacza to, że najlepsi studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki mogą studiować za darmo!
>> Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami <<

29. Czy sprawy studenckie można załatwić przez Internet?

Większość spraw studenckich związanych z tokiem studiów można załatwić za pośrednictwem Internetu. Rozbudowana witryna Biura Spraw Studenckich umożliwia składanie podań za pośrednictwem poczty elektronicznej, udostępnia aktualne plany zajęć, informuje na bieżąco o zmianach w rozkładach zajęć. Student po zalogowaniu ma dostęp do elektronicznej wersji swojego indeksu. W tym miejscu zostały również udostępnione adresy e-mail do wykładowców oraz wyszukiwarka adresów e-mail studentów.

30. Czy na terenie uczelni działają jakieś organizacje studenckie?

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki prężnie działa Samorząd studencki, w którym swoją reprezentację mają studenci wszystkich lat studiów. Informacje na temat działalności Samorządu znajdują się na stronie WWW uczelni.

31. Czy studenci mogą uczestniczyć w jakichś dodatkowych formach zajęć na terenie uczelni?

W tej chwili w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki działają koła naukowe (między innymi: Grafika i animacja 3D, .NET, Koło Miłośników Algorytmów, Technologie Oracle). Studenckie koła zainteresowań powstają z inicjatywy studentów, uczelnia natomiast udostępnia na potrzeby ich działalności odpowiednio wyposażone pracownie komputerowe, zapewnia wsparcie merytoryczne ze strony wykładowców, a także wspiera finansowo niektóre projekty inicjowane w ramach pracy kół naukowych.

Ponadto studenci WWSI mogą korzystać nieodpłatnie z wybranych lub wszystkich elementów oferty PLUS, zobacz ofertę>>

Wszystkich, którym nie udało się znaleźć na tej stronie odpowiedzi na nurtujące ich pytania bądź chcą uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o zadawanie pytań na adres - rekrutacja[(at)]wwsi.edu.pl

>> do góry

Robocik WWSI