Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja 2017/2018 >>> Studia I stopnia (inżynierskie) >>> Opłaty i zniżki

Opłaty i zniżki

Opłaty dla studentów pierwszego roku, studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) w semestrze rozpoczynającym się od października 2017:

1. Wysokość wpisowego:

studia inżynierskie (I stopnia) - 400 zł 200 zł

Wypełnij>> Kwestionariusz kandydata

Zadeklarowanie rozpoczęcia studiów I stopnia (inżynierskich) poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata do 15 września 2017 r. włącznie, uprawnia do 200 zł zniżki wpisowego.

Wypełnienie i wysłanie kwestionariusza jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na studiach w WWSI i jednocześnie nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do uczelni w przypadku nie podjęcia studiów. Dokumenty kandydata należy złożyć w biurze rekrutacji w terminie 15.05 – 15.09 2017. W przypadku nie złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia 30.09.2017 rezerwacja miejsca na studiach oraz zwolnienie z opłaty wpisowego zostają unieważnione.

2. Składka ubezpieczeniowa NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. Opłaty stałe i zniżki czesnego:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów inżynierskich dla studentów rozpoczynających studia od października 2017:

Rata Studia stacjonarne (dzienne) Studia niestacjonarne (zaoczne) Termin płatności
I rata 640,00 PLN 570,00 PLN w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
II rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.IX.2017
III rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.X.2017
IV rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.XI.2017
V rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.XII.2017
VI rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.I.2018
VII rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.II.2018
VIII rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.III.2018
IX rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.IV.2018
X rata 640,00 PLN 570,00 PLN 10.V.2018

ZNIŻKI CZESNEGO dla kandydatów
na studia inżynierskie

A. Miesiąc bezpłatnych studiów!

Kandydatom na I rok studiów, którzy posiadają lub uzyskali (do 30 września 2017) uprawnienia oraz spełnią wszystkie warunki do otrzymania dyplomu Programu IT Szkoła (http://itszkola.edu.pl/certyfikat) przysługuje prawo do 1 miesiąca bezpłatnych studiów (zniżka możliwa do zrealizowania w II semestrze roku akademickiego 2017/2018)

B. 100 zł mniej czesnego

Kandydatom na I rok studiów, którzy posiadają lub uzyskali uprawnienia oraz spełnią wszystkie warunki do otrzymania autoryzowanego certyfikatu Programu IT Szkoła do dnia 05.08.2017 przysługuje zniżka czesnego w wysokości 100 PLN
(zniżka do zrealizowania w II semestrze roku akademickiego 2017/2018 (20 zł zniżki kolejnych rat czesnego od raty 6)

C. 100 zł mniej czesnego

Kandydatom na I rok studiów, którzy brali udział w projekcie Informatyka+ organizowanym przez WWSI, z tytułu udziału poświadczonego certyfikatem uczestnictwa, przysługuje zniżka w wysokości 100 PLN
(zniżka do zrealizowania przy 5 racie w I semestrze roku akademickiego 2017/2018)

Powyższe zniżki (punkt A, B, C) nie sumują się.

D. 900 zł mniej czesnego

Kandydatom na I rok studiów, którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:
- w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75 % pkt,
- w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą,
przysługuje zniżka czesnego w I semestrze w roku akademickim 2017/2018 w wysokości 900 zł(studia dzienne) lub 800 zł (studia zaoczne).

E. 1 100 zł mniej czesnego

Kandydatom na I rok studiów, laureatom olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej przysługuje zniżka czesnego w wysokości 1100 PLN (studia dzienne) lub 1000 PLN (studia zaoczne) w I semestrze roku akademickiego 2017/2018.

Zniżki z tytułu wyników matury oraz udziału w olimpiadach przedmiotowych (D oraz E) nie sumują się.


Blankiet do opłat STUDIA INŻYNIERSKIE

Wszystkie opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

Wszystkim studentom Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zapewnia szeroki wachlarz wsparcia finansowego w postaci stypendiów. >> Zachęcamy do zapoznania się z ich warunkami <<

Robocik WWSI