Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Uczelnia >>> O Uczelni >>> Władze Uczelni

Władze Uczelni

Struktura organizacyjna

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią bezwydziałową. Działalnością uczelni kieruje Rektor, Prezydent oraz Prorektor. Funkcje organu kolegialnego pełni Senat Uczelni, funkcję doradczo-konsultacyjne pełnią: Konwent oraz Kolegium Rektorskie.
W uczelni funkcjonuje pięć zakładów dydaktyczno-naukowych, których kierownicy odpowiedzialni są za poszczególne obszary problemowe w zakresie prowadzonej dydaktyki oraz działalności badawczej: zakład podstaw informatyki, zakład inżynierii oprogramowania, zakład informatycznych technologii zarządzania, zakład systemów informatycznych, zakład przedmiotów społeczno-ekonomicznych. Ponadto w strukturze uczelni działają inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność dydaktyczno-naukową są to: biblioteka uczelniana, studium języków obcych oraz studium wychowania fizycznego. Funkcje usługowe na rzecz społeczności akademickiej uczelni realizują: biuro rektora, biuro finansowo-księgowe, biuro administracyjno-techniczne, biuro karier i staży zawodowych oraz biuro spraw studenckich.

Prezydent jest organem jednoosobowym uczelni. Prezydent kieruje realizacją misji i celów określonych przez założyciela, reprezentuje uczelnię na zewnątrz oraz nadzoruje prace dotyczące strategii rozwoju uczelni.

Prezydent

Andrzej Żyławski
rektorat[(at)]wwsi.edu.pl

Rektor jest organem jednoosobowym uczelni. Kieruje działalnością uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz.

Rektor

Zenon Gniazdowski
rektorat[(at)]wwsi.edu.pl

Prorektor jest organem jednoosobowym. Kieruje i nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych uczelni.

Prorektor

Halina Wojciechowska
rektorat[(at)]wwsi.edu.pl

Senat jest organem kolegialnym uczelni. Do kompetencji Senatu należy uchwalanie strategii rozwoju uczelni oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w ustawie lub statucie.

Skład Senatu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

1) Rektor:
- dr hab. inż. prof. WWSI Zenon Gniazdowski, Rektor WWSI, Przewodniczący Senatu
2) Prezydent:
- Andrzej Żyławski
3) Prorektor:
- Halina Wojciechowska
4) Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni:
- dr hab. inż. prof. WWSI Andrzej Chojnacki
- prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas
- dr hab. prof. WWSI Michał Grabowski
- prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak
- prof. dr hab. inż Tadeusz Łuba
- dr hab. prof. WWSI Teodor Przymusiński
- dr hab. inż. prof. WWSI Marian Stachowicz
- prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin
- prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski
- prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk
- prof. dr hab. Maciej M. Sysło
- prof. dr hab. Andrzej Szałas
- prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki
- prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński
5) dwóch przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich:
- dr inż. Dariusz Chaładyniak
- dr Włodek Zadrożny
6) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
- Weronika Jakubowska-Pietras
7) przedstawiciele studentów:
- Piotr ignaczak
- Urszula Ducin
- Piotr Janas
- Paulina Królak
- Angelika Krüger
- Tomasz Książek

8) przedstawiciel założyciela:
- Justyna Gołaszewska
9) kwestor:
- Edyta Gajewska
10) przedstawiciel organizacji pracodawców oraz firm tworzących i stosujących technologie informatyczne:
- Andrzej Ptasznik

Kolegium Rektorskie jest organem kolegialnym uczelni powoływanym przez Rektora. W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą dyrektorzy zarządzający wiodącymi firmami teleinformatycznymi.

Do kompetencji Kolegium należy: opiniowanie planów działalności i rozwoju uczelni, formułowanie założeń oraz opiniowanie programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki absolwenta uczelni, opiniowanie założeń oraz planów dotyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy, wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Rektora.

Skład Kolegium Rektorskiego
Andrzej Żyławski - Przewodniczący
Ronald Binkofski – Dyrektor generalny Microsoft Polska
Dariusz Fabiszewski - Dyrektor generalny Cisco Systems Poland
Wojciech Kamieniecki - Dyrektor Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
Tomasz Klekowski – Dyrektor generalny Intel Polska
Piotr Witczyński - Dyrektor generalny Oracle Polska
Jan Sokalski – Sekretarz Kolegium

Konwent Uczelni jest organem konsultacyjno-doradczym uczelni. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców oraz firm tworzących oraz stosujących technologie teleinformatyczne.

Do kompetencji Konwentu należy: opiniowanie planów działalności i rozwoju uczelni, formułowanie założeń oraz opiniowanie programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki absolwenta uczelni, opiniowanie założeń oraz planów dotyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy, wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Rektora.

 

Skład Konwentu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Andrzej Żyławski, Prezydent WWSI, Przewodniczący Konwentu

Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny Microsoft Polska

Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland

Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej

Tomasz Klekowski, Dyrektor Generalny Intel Polska, Prezes Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Piotr Witczynski, Dyrektor Generalny Oracle Polska

Tomasz Bochenek, Wiceprezydent na region Europy Środkowo-Wschodniej, Microsoft, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 2000-2004

Michał Chrzanowski, Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 2009-2016

Dariusz Chwiejczak, Regional Sales Director at SimpliVity, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland w latach 1996-2006

Paweł Czajkowski, Wiceprezes Asseco Data Systems, Dyrektor Generalny HP Polska w latach 2006-2015

Paweł Malak, Dyrektor ds. sprzedaży dla klientów korporacyjnych w regionie na Europę Wschodnią, Rosję, Ukrainę i Bliski Wschód, Cisco Systems Poland, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland w latach 2005-2011

Jacek Murawski, Dyrektor generalny w regionie Europy , Bliskiego Wschodu i Afryki, ODIN, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 2008-2014

Piotr Pągowski, Dyrektor generalny, Sofia Soft Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej CD projekt, Dyrektor Generalny Intel Polska 1995-2006

Marek Roter, Dyrektor Sprzedaży w Dziale Klientów Międzynarodowych, Hewlett Packard Enterprise, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 2005-2008.

Waldemar Sielski, Prezes Zarządu, Multis Sp. z o.o., Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 1992-2000

Piotr Smólski, Prezes Rady Nadzorczej, VALWAY Sp. z o.o., Dyrektor Generalny HP Polska w latach 1991-1998

Bartosz Soroczyński, Wiceprezes, Philips Lighting Systems na region Europy Centralnej i Wschodniej, Dyrektor Generalny Oracle Polska w latach 2013-2014

Grzegorz Tomasiak, Prezes Grupy Wirtualna Polska 2008-2012. Dyrektor Generalny IBM Polska w latach 2001-2003

Jacek Żurowski, Dyrektor Zarządzający HP Inc. Polska w latach 2015-2017

Jan Sokalski, Sekretarz Konwentu, Dyrektor firmy ACTON

 

Zakłady Dydaktyczno-Naukowe
Zakłady dydaktyczno-naukowe realizują zadania dydaktyczno – naukowe oraz wychowawcze zawarte w statucie uczelni oraz w szczegółowych programach studiów. Bezpośredni nadzór nad działalnością zakładów sprawują kierownicy zakładów powoływani przez Rektora. Do kompetencji kierowników zakładów należy: planowanie pracy podległego personelu i kontrola realizacji zadań dydaktycznych wykonywanych przez pracowników zakładu, organizacja seminariów, odpraw i narad dydaktycznych, zapewnienie rozwoju bazy dydaktycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników zakładu.

Dr hab. Michał Grabowski, prof. WWSI – Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania
Dr inż. Waldemar Łabuda – Kierownik Zakładu Informatycznych Technologii Zarządzania
Dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, prof. WWSI – Kierownik Zakładu Podstaw Informatyki
Dr inż. Dariusz Chaładyniak – Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych

Inne Jednostki Dydaktyczne
Jednostki organizacyjne prowadzące działalność dydaktyczną, poza obszarem informatyki:Mgr Magdalena Hornowska – kierownik biblioteki
Mgr Katarzyna Hordejuk - kierownik studium języków obcych

Jednostki Pozadydaktyczne
Jednostki pozadydaktyczne wspierające realizację statutowych celów uczelni są zorganizowane w postaci biur. W strukturze uczelni działa pięć biur, wyodrębnionych zgodnie z funkcjami, które realizują na rzecz społeczności akademickiej oraz jednostek zewnętrznych.
Mgr Edyta Gajewska – kwestor
Mgr Monika Szubińska-Zuber – dyrektor ds. administracyjno-technicznych
Mgr Edyta Ostrowska – kierownik Biura Spraw Studenckich
Mgr Michał Przybysz – biuro karier i staży zawodowych

Robocik WWSI