Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2015

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2015

2016-01-22 11:50:17

Wstęp

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni na rynku pracy oraz stopień dostosowania profilu kształcenia do potrzeb pracodawców. Podstawowym narzędziem tej oceny, są wieloaspektowe badania losów zawodowych absolwentów. To kompetencje i osiągnięcia zawodowe absolwentów są głównym czynnikiem decydującym o ocenie uczelni przez pracodawców i w konsekwencji, w znacznym stopniu wpływają na jej wartość na rynku pracy a także na rynku edukacyjnym. Odczuwalny i nasilający się ostatnio deficyt wykwalifikowanych informatyków, sprawił, że mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, które obserwujemy od kilku lat - jest nim coraz większe zaangażowanie studentów w pracę zawodową. W związku z tym ocena uczelni na rynku pracy jest obecnie dokonywana nie tylko na podstawie losów zawodowych absolwentów, ale również na podstawie aktywności zawodowej studentów, którzy juz w czasie studiów podejmują pracę informatyka.

Cele badania aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Celem badania było ustalenie, jaki jest stopień aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz jaka jest korelacja pomiędzy zdobywanym wykształceniem a charakterem wykonywanej pracy. W ankiecie studentów poproszono o określenie swojej sytuacji zawodowej poprzez wybranie jednej z 5 możliwości:

  1. Pracuję w firmie/instytucji z branży IT na stanowisku IT
  2. Pracuję w firmie/instytucji spoza branży IT na stanowisku IT
  3. Nie pracuję na stanowisku IT, ale wykorzystuję umiejętności informatyczne w pracy
  4. Nie pracuję na stanowisku IT i nie wykorzystuję umiejętności informatycznych w pracy
  5. Obecnie nie pracuję

Grupy docelowe

Ze względu na zróżnicowany poziom kształcenia oraz formę organizacyjną studiów ankieta została przeprowadzona w trzech grupach docelowych:

  • studenci studiów II stopnia (magisterskich), niestacjonarnych, I i II rok. Liczebność grupy docelowej 97 osób, zwrotność wypełnionych ankiet 27,8%
  • studenci studiów I stopnia (inżynierskich), stacjonarnych, I, II, III, IV rok. Liczebność grupy docelowej 204 osoby, zwrotność wypełnionych ankiet 23 %
  • studenci studiów I stopnia (inżynierskich), niestacjonarnych, I, II, III, IV rok. Liczebność grupy docelowej 774 osoby, zwrotność wypełnionych ankiet 23 %

Wyniki ankiety

A. Studenci studiów II stopnia (magisterskich) niestacjonarnych

Studenci studiów drugiego stopnia, którzy uzyskali wcześniej dyplom studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) mają z punktu widzenia uczelni podwójny status: studenta oraz absolwenta, często w swoim dorobku posiadają kilkuletnią karierę zawodową. Ta grupa charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem zatrudnienia (85%) oraz najwyższym stopniem zatrudnienia w zawodzie zgodnym z profilem wykształcenia (78%). Osoby niepracujące to 15% badanych. W tej grupie nie istnieje zjawisko zatrudnienia, w którym nie są wykorzystywane zdobyte kwalifikacje informatyczne (rys.1)


Źródło: opracowanie własne

B. Studenci I stopnia (inżynierskie) - niestacjonarni

Pomimo, że jest to grupa, która jest dopiero w trakcie zdobywania pełnych kwalifikacji informatycznych, aż 58% wskazuje na zatrudnienie zgodne ze zdobywanym profilem kształcenia. 12% respondentów wykorzystuje w pracy umiejętności informatyczne, 16% wskazuje na wykonywanie pracy, której celem jest zagwarantowanie środków finansowych na kształcenie w celu przekwalifikowania. Niski jest wskaźnik osób niepracujących (14%). Trzeba pamiętać, że w przypadku studentów I roku, będących w trakcie ankietowania po dwóch miesiącach studiów, trudno mówić w wielu przypadkach o posiadaniu jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych.


Źródło: opracowanie własne

C. Studenci I stopnia (inżynierskie) - stacjonarni

W tej grupie studentów 60% deklaruje brak wykonywania pracy zarobkowej. Brak zatrudnienia w wywiadach bezpośrednich większość studentów uzasadnia chęcią poświęcenia jak największej ilości czasu na naukę, przesuwając decyzję o podjęciu pracy na wyższe lata studiów, lub na okres po studiach. Większość studentów w wywiadach podkreśla, że byłaby zainteresowana pracą o charakterze dorywczym. Jednak wskaźnik 40 % zatrudnienia w grupie studentów stacjonarnych inżynierskich (w tym 1/4 pracujących w zawodzie informatyka) należy uznać za bardzo wysoki i znacząco przewyższający wskaźnik zatrudnienia studentów stacjonarnych na innych niż informatyka kierunkach.


Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie

Źródło: opracowanie własne

Badanie przeprowadzone pod koniec 2015 roku potwierdza bardzo wysoką aktywność zawodową studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Zdecydowana większość (78%) łączy studiowanie z pracą zawodową. Ponad połowa (56%)  z nich pracuje na stanowiskach IT a kolejne 9 % wykorzystuje kwalifikacje informatyczne w pracy. Tak więc można stwierdzić, że już w czasie studiów istnieje zdecydowana zbieżność wykonywanej pracy ze zdobywanym profilem wykształcenia (65%). Szczegółowe wyniki badania pokazują, że juz od drugiego roku studiów zjawisko łączenia pracy ze studiowaniem dotyczy blisko 90 % studentów, niezależnie od wybranego trybu kształcenia. Zatem działania związane z budowaniem marki u  przyszłych potencjalnych klientów przez firmy rekrutacyjne, powinny być prowadzone głównie na I roku studiów. Warto również zastanowić się nad budowaniem specjalnej oferty płatnych staży zawodowych u potencjalnych pracodawców dla studentów powyżej I roku studiów. Staże zawodowe są elementem obowiązkowym w programie studiów. Zaoferowanie studentowi statusu płatnego stażysty, może spełnić jego oczekiwania w zakresie profilu pracy oraz wynagrodzenia, nie wiążąc jednocześnie pracodawcy umową o pracę.

 

Robocik WWSI