Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

2017-03-23 10:04:18

pdf icon Wyniki badania aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (listopad 2016)

Wstęp

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji uczelni na rynku pracy oraz stopień dostosowania profilu kształcenia do potrzeb pracodawców. Podstawowym narzędziem tej oceny są wieloaspektowe badania losów zawodowych absolwentów. To kompetencje i osiągnięcia zawodowe absolwentów są głównym czynnikiem decydującym o ocenie uczelni przez Pracodawców, i w konsekwencji w znacznym stopniu wpływają na jej wartość na rynku pracy, a także na rynku edukacyjnym. Odczuwalny i nasilający się ostatnio deficyt wykwalifikowanych informatyków sprawił, że mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, które obserwujemy od kilku lat - jest nim coraz większe zaangażowanie studentów w pracę zawodową. W związku z tym ocena uczelni na rynku pracy jest obecnie dokonywana nie tylko na podstawie losów zawodowych absolwentów, ale również na podstawie aktywności zawodowej studentów, którzy juz w czasie studiów podejmują pracę informatyka.

Cele badania aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Celem badania było ustalenie, jaki jest stopień aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz, jaka jest korelacja pomiędzy zdobywanym wykształceniem a charakterem wykonywanej pracy. W ankiecie studentów poproszono o określenie swojej sytuacji zawodowej poprzez wybranie jednej z 5 możliwości:

  1. Pracuję na stanowisku IT w firmie/instytucji z branży IT
  2. Pracuję na stanowisku IT w firmie/instytucji spoza branży IT
  3. Nie pracuję na stanowisku IT, ale wykorzystuję umiejętności informatyczne zdobyte w czasie studiów w swojej pracy
  4. Nie pracuję na stanowisku IT i nie wykorzystuję umiejętności informatycznych zdobytych w czasie studiów w swojej pracy
  5. Obecnie nie pracuję

Studenci pytani byli również o formę zatrudnienia, wielkość przedsiębiorstwa, na rzecz którego wykonują pracę, poziom wynagrodzenie oraz o ilość czasu, który poświecili poszukiwaniu pracy.

Grupy docelowe

Ze względu na zróżnicowany poziom kształcenia oraz formę organizacyjną studiów ankieta została przeprowadzona w trzech grupach docelowych:

  • studenci studiów II stopnia (magisterskich), niestacjonarnych, I i II rok. Liczebność grupy docelowej 110 osób, zwrotność wypełnionych ankiet 36,4%
  • studenci studiów I stopnia (inżynierskich), stacjonarnych, I, II, III, IV rok. Liczebność grupy docelowej 205 osób, zwrotność wypełnionych ankiet 14,6%
  • studenci studiów I stopnia (inżynierskich), niestacjonarnych, I, II, III, IV rok. Liczebność grupy docelowej 840 osób, zwrotność wypełnionych ankiet 24,8%

Łącznie w badaniu wzięło udział 278 osób, co stanowiło 24% ogółu studentów WWSI.

Wyniki badania

1. Aktywność zawodowa studentów

A. Studenci studiów II stopnia (magisterskich), studia niestacjonarne

Studenci studiów drugiego stopnia, którzy uzyskali wcześniej dyplom studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) mają z punktu widzenia uczelni podwójny status: studenta oraz absolwenta. W swoim dorobku posiadają często kilkuletnią karierę zawodową. Ta grupa charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia (97%) oraz najwyższym odsetkiem zatrudnienia w zawodzie zgodnym z profilem wykształcenia (87%). Studenci niepracujący stanowili w tej grupie jedynie 3% badanych. Zawód inny niż informatyka wykonuje 10% studentów, z czego połowa deklaruje, że wykorzystuje umiejętności zdobyte w czasie studiów w swojej pracy zawodowej.


Źródło: opracowanie własne

B. Studenci studiów I stopnia (inżynierskich), studia niestacjonarne

Pomimo, że jest to grupa studentów, którzy są dopiero w trakcie zdobywania pełnych kwalifikacji informatycznych, aż 63% z nich wskazuje na zatrudnienie zgodne ze zdobywanym profilem kształcenia. 15% respondentów wykorzystuje w pracy umiejętności informatyczne, 18% wskazuje na wykonywanie pracy, której celem jest zagwarantowanie środków finansowych na kształcenie w celu przekwalifikowania. Podobnie jak w przypadku studentów II stopnia, bardzo niski jest wskaźnik osób niepracujących i wynosi jedynie 4%. Trzeba pamiętać, że w przypadku studentów I roku, będących w trakcie ankietowania po dwóch miesiącach studiów, trudno mówić o posiadaniu jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych.


Źródło: opracowanie własne

C. Studenci studiów I stopnia (inżynierskich), studia stacjonarne

W tej grupie studentów 47% deklaruje brak wykonywania pracy zarobkowej. Brak zatrudnienia w wywiadach bezpośrednich większość studentów uzasadnia chęcią poświęcenia jak największej ilości czasu na naukę, przesuwając decyzję o podjęciu pracy na wyższe lata studiów, lub na okres po studiach. Większość studentów w wywiadach podkreśla, że byłaby zainteresowana pracą o charakterze dorywczym. Jednocześnie 53% zatrudnienie w grupie studentów stacjonarnych inżynierskich (w tym w większości w zawodzie informatyka) należy uznać za bardzo wysoki i znacząco przewyższający wskaźnik zatrudnienia studentów stacjonarnych na innych niż informatyka kierunkach.


Źródło: Opracowanie własne

Robocik WWSI