Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Podsumowanie projektu - "Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki"

Podsumowanie projektu - "Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki"

2011-07-08 13:28:35
Patrz również:
Pracownia Bez Barier
Visiting Professors
Prezentacja

Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektu została rozpoczęta w sierpniu 2009 roku, po uzyskaniu pozytywnej oceny, zgłoszonego wcześniej do konkursu Europejskiego Funduszu Społecznego - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wniosku WWSI.

Główne cele projektu: wzbogacenie oferty dydaktycznej Uczelni oraz rozwój kompetencji wykładowców zostały uszczegółowione w ramach trzech głównych obszarów: rozwoju oferty kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych (osób z dysfunkcją wzroku), prac prowadzonych na rzecz intensyfikacji i rozwoju współpracy międzynarodowej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich WWSI.

Rozwój oferty kształcenia ustawicznego – to zrealizowane 16 kursów specjalistycznych w ramach tzw. kuźni technologicznej ICT. Tematy kursów były definiowane w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie odbiorców. Wśród tematów pojawiły się takie poszukiwane na rynku szkolenia informatyczne jak: zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2, czy implementacja baz danych w MS SQL Server 2008. W szkoleniach kuźni technologicznej wzięło ogółem udział 280 uczestników. Kolejny element rozwoju oferty kształcenia ustawicznego WWSI ujęty w projekcie to propozycja otwartych wykładów tzw. wszechnic informatycznych – wszechnicy popołudniowej, adresowanej do specjalistów IT oraz wszechnicy młodzieżowej skierowanej do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Wykłady wszechnicy młodzieżowej zostały dodatkowo wzbogacone o zajęcia praktyczne, prowadzone w laboratoriach komputerowych Uczelni. Wśród wykładów znalazły się między innymi wykłady poświęcone superkomputerom, klastrom i wybranym technologiom komputerów przyszłości, oraz wykorzystaniu wyrażeń CTE do realizacji zapytań rekurencyjnych. W ramach wszechnic zrealizowano łącznie 35 wykładów prezentujących najnowsze trendy w rozwoju technologii i produktów ICT. We wszechnicach wzięło łącznie udział 800 uczestników. W ramach rozwoju oferty Uczelni na rzecz środowiska zewnętrznego przygotowano i przeprowadzono również 5 szkoleń dla nauczycieli informatyki, w których wzięło łącznie udział 80 uczestników. Jednym z ważniejszych obszarów rozwoju oferty kształcenia ustawicznego było dalsze, pogłębione otwarcie się Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych, związane z doskonaleniem ich kwalifikacji zawodowych. Prowadzone przez uczelnię od wielu lat prace związane z ułatwieniem fizycznego dostępu do studiów dla osób niepełnosprawnych oraz tworzeniem oferty kształcenia na odległość, zostały wzbogacone o nowy wymiar merytoryczny, zwiększający szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Ze środków projektu została zakupiona doskonale wyposażona specjalistyczna pracownia umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością wzroku korzystanie z komputerów z oprogramowaniem do czytania i pisania alfabetem brajla, syntezy mowy, poprawiania kontrastu, powiększania lub czytania zawartości ekranu oraz multilektora. Na inaugurację działalności pracowni przeprowadzono 6 specjalistycznych szkoleń IT, w których wzięło udział 40 osób z dysfunkcją wzroku.

Łączne efekty projektu w obszarze rozwoju oferty kształcenia ustawicznego WWSI to przygotowanie i przeprowadzenie 28 specjalistycznych szkoleń IT, w których wzięło udział 400 uczestników oraz przygotowanie i przeprowadzenie 43 wykładów otwartych (część wraz z towarzyszącymi im warsztatami), z których skorzystało 800 osób.

Działania na rzecz intensyfikacji i rozwoju współpracy międzynarodowej prowadzonej przez WWSI. W tym nurcie projektu skoncentrowaliśmy się na przygotowaniu części studentów i kadry dydaktycznej Uczelni do wykorzystania możliwości, jakie otwierają się w związku z globalizacją kształcenia na poziomie studiów wyższych. Istotny motyw podjęcia tego typu działań stanowiła także możliwość wykorzystania uzyskanej przez studentów poprawy kompetencji językowych dla zwiększeniu szans na rynku pracy. W tym celu po pierwsze na studiach inżynierskich dokonano modyfikacji programu studiów, polegającej na rozszerzeniu treści specjalizacyjnych o zajęcia w języku angielskim. Zajęcia w języku angielskim zostały przygotowane i przeprowadzone w 8 modułach tematycznych (łącznie 284 godzin zajęć) dla grupy 190 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II, III i IV roku studiów. Po drugie w Uczelni został zainicjowany i zrealizowany program „Profesor Wizytujący” w ramach, którego zaprosiliśmy do poprowadzenia zajęć w WWSI dziewięciu wykładowców reprezentujących uczelnie zagraniczne z USA, Francji, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Profesorowie wizytujący w ramach przyznanego grantu, przygotowali także artykuły naukowe, które zostały opublikowane w specjalnym okolicznościowym wydawnictwie. Dodatkowo wykłady profesorów wizytujących zostały zarejestrowane w formacie elektronicznym na stronie: Visiting Professors.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich WWSI. –  to ostatni z omawianych obszarów, w których był realizowany projekt. Kwestia rozwoju kadry dydaktyczno-naukowej jest przedmiotem szczególnych starań ze strony władz Uczelni. Kompetentni merytorycznie, dysponujący wiedzą metodyczną w zakresie dydaktyki kształcenia, otwarci na zachodzące zmiany wykładowcy to jedna z podstawowych gwarancji zapewnienia sukcesu w realizacji misji WWSI. Realizacji tego celu w wymiarze praktycznym służył bezpośredni udział 5 wykładowców w realizacji zajęć z języka angielskiego oraz udział 24 wykładowców w prowadzeniu zajęć specjalistycznych i zajęć wszechnicy informatycznej. Przygotowanie i prowadzenie zajęć adresowanych do wymagających grup odbiorców, wymuszało modyfikację i dostosowanie własnego warsztatu pracy do nowych wyzwań. Ponadto nauczyciele akademiccy WWSI brali udział w szkoleniach z zakresu metodyki nauczania z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość, w specjalistycznych kursach językowych, w zagranicznych konferencjach oraz w wyjazdach studyjnych.

W efekcie dwuletnich działań prowadzonych w ramach projektu Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki wzbogaciła swoją ofertę dydaktyczną o 24 specjalistyczne szkolenia z zakresu ICT. Zakupiona w ramach projektu pracownia bez barier wraz z oprzyrządowaniem jest i będzie na mocy porozumienia z Polskim Związkiem Niewidomych i Niedowidzących, na czas nieokreślony nieodpłatnie udostępniana zainteresowanym osobom.

Bardzo pozytywnie w kontekście przyszłości należy również ocenić próbę poprawy „międzynarodowego” wizerunku Uczelni. Dzięki wiedzy i doświadczeniom zgromadzonym w projekcie została przygotowana oferta studiów anglojęzycznych dla obcokrajowców (http://wscs.eu/). Uczelnia nawiązała interesujące kontakty zagraniczne. Dwóch z dziewięciu zaproszonych zagranicznych profesorów będzie kontynuować współpracę z WWSI, na podstawie podpisanych z Uczelnią, umów o pracę. W kolejnych latach akademickich Uczelnia planuje kontynuację działań związanych z umiędzynaradawianiem. Zarówno prowadzone w trakcie projektu zajęcia w języku angielskim jak i wizyty zagranicznych profesorów będą kontynuowane. Wsparcie na rzecz Uczelni w tym zakresie zadeklarowały firmy IBM i Microsoft, deklarując gotowość pozyskania do współpracy naukowców z własnych laboratoriów badawczo-naukowych, zlokalizowanych na terenie USA. Dzięki działaniom projektu, zdecydowanie uległy poprawie kompetencje wykładowców oraz pracowników administracyjno-finansowych w realizowanych obszarach projektowych.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich biorących udział w realizacji projektu, uczniów, studentów, absolwentów, wykładowców, pracowników administracyjno-finansowych oraz osób spoza społeczności akademickiej WWSI, zakładane w projekcie cele zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym zostały osiągnięte, a uzyskane rezultaty, stanowią solidną podstawę dla dalszego rozwoju Uczelni.

Andrzej Żyławski
Rektor WWSI

Robocik WWSI