Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Ranking studiów magisterskich

Ranking studiów magisterskich

Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk w trosce o rozwój dyscypliny Informatyka w Polsce postanowił przygotować własny ranking jednostek (wydziałów) uczelni wyższych (państwowych i niepaństwowych) prowadzących studia na kierunku Informatyka na poziomie magisterskim.

W tym celu powołał komisję ekspercką w składzie:

· dr inż. Waldemar Iszkowski, prezes Krajowej Izby Informatyki i Telekomunikacji,

· prof. dr hab. inż. Adam Janiak (przewodniczący),

· prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk,

· dr hab. inż. Zbyszko Królikowski, (sekretarz),

· prof. dr hab. Jan Madey,

· dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego,

· prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc.

Komitet Informatyki zaproponował postać ankiety zbierającej dane poszczególnych jednostek. Ankieta ta została wysłana do wszystkich jednostek, które mają uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim – 41. W odpowiedzi uzyskano dane z 23 jednostek.

Postanowiono, że przy ocenie jednostek będą brane pod uwagę następujące cztery główne kryteria (uwzględniane częściowo także przy kategoryzacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwową Komisję Akredytacyjną):

· pozycja akademicka jednostki,

· pozycja naukowa kadry,

· infrastruktura jednostki,

· studia i studenci.

W ramach każdego głównego kryterium określono szczegółowe kryteria, zwane dalej wskaźnikami, reprezentujące mierzalne osiągnięcia jednostki w wybranych, szczegółowych aspektach oceny i definiujące zakresy poszczególnych kryteriów głównych.

Osiągnięcia jednostki w ramach każdego wskaźnika wyrażane były liczbą zdobytych punktów, obliczaną jako ważona suma wartości uzyskanych z odpowiednich pól ankiety.

Wynik dla każdego kryterium głównego to ważona suma wyników uzyskanych dla poszczególnych wskaźników wchodzących w jego skład. Wagi wskaźników ilustrują ich wpływ na wartość rozpatrywanego kryterium. Dodatkowo, wartości uzyskane dla każdego z głównych kryteriów zostały przeskalowane tak, aby maksymalna zdobyta liczba punktów wynosiła 100 (jednostka, która zdobyła największą liczbę punktów na danym kryterium głównym otrzymuje ich 100, pozostałe jednostki proporcjonalnie mniej).

Przy definiowaniu wskaźników przyjęto następujące ustalenia:

1. Jako oceniany okres przyjęto ostatni zakończony rok kalendarzowy, tj. 2007.
2. Dane dotyczące ocenianej jednostki uwzględniane w poszczególnych wskaźnikach były brane z ostatniego dnia ocenianego okresu, tj. 31.12.2007 (o ile definicja wskaźnika nie stanowiła inaczej, np. publikacje i cytowania brane były za rok 2006, nowo mianowani profesorowie i dr hab. za lata 2004-2007).
3. Przez podstawowych pracowników jednostki rozumie się pracowników prowadzących w ocenianym okresie zajęcia na kierunku Informatyka, zatrudnionych na pierwszym pełnym etacie w ocenianej jednostce i jednocześnie:

· posiadających stopień naukowy w dyscyplinie Informatyka lub

· posiadających dorobek naukowy w dyscyplinie Informatyka (udokumentowany w postaci listy 5 ÷ 10 najważniejszych publikacji z okresu ostatnich 4 lat), wliczonych do minimum kadrowego kierunku Informatyka.

źródło: PAN; więcej>>

Robocik WWSI