Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> WWSI w rankingu Perspektyw w latach 2011-2015

WWSI w rankingu Perspektyw w latach 2011-2015

2015-06-15 09:04:39

Pozycja ogólna WWSI w rankingu Perspektyw w okresie 2011-2015 uległa stabilizacji. Tradycyjnie Uczelnia była i jest wysoko oceniana za poziom zajęć dydaktycznych przez studentówabsolwentów. Tegoroczny ranking pokazał że również drugi obszar działalności WWSI – badania naukowe stoją na bardzo wysokim poziomie oraz że oceny wyróżniające dla kadry i badań naukowych prowadzonych w naszej Uczelni wystawione przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej są w pełni uzasadnione. Jeśli chodzi o kategorię SIŁA NAUKOWA, 24 pozycja wśród 70 niepublicznych uczelni magisterskich (wszystkie z nich są oceniane na podstawie więcej niż jednego kierunku), to dobry rezultat. W kategoriach publikacje i cytowania zajmujemy bardzo wysokie odpowiednio 12 i 7  pozycję w Polsce! Spadek o 7 miejsc w kategorii PRESTIŻ w stosunku do roku ubiegłego jest niezrozumiały i jest naszym zdaniem wynikiem niejasnego doboru grupy nauczycieli akademickich oraz pracodawców dokonujących tej oceny. Warto zwrócić uwagę na niezmiennie wysoką pozycję WWSI  w kategorii INNOWACYJNOŚĆ, w której awansowaliśmy na  11 pozycję w Polsce w stosunku do roku ubiegłego, a w podkategorii efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków na badania znaleźliśmy się na bardzo wysokim 5 miejscu, wyprzedzając wiele renomowanych Uczelni. Nadal tytuł lidera innowacyjności akademickiej jest w pełni zasłużony jeśli chodzi o Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Uwaga: Należy pamiętać, że WWSI jako uczelnia specjalistyczna ( 6 miejsce w rankingu wg wskaźnika specjalizacji) jest oceniana na podstawie TYLKO JEDNEGO kierunku – informatyka, podczas gdy pozostałe uczelnie są oceniane na podstawie kilku lub kilkunastu kierunków, co automatycznie zmniejsza nasze szanse na uzyskanie wysokiego miejsca w rankingu. Tym bardziej sukcesem jest fakt, że w niektórych kategoriach zajmujemy miejsca w pierwszej dziesiątce rankingu.
Wyniki tegorocznego rankingu Perspektyw świadczą o tym, że WWSI jest uczelnią o dużym potencjale  dydaktycznym i badawczym oraz bardzo wysokiej dynamice rozwoju. Szczegółowe uwagi dotyczące poszczególnych kategorii zostały zawarte w tabeli poniżej. Istotną informacją dotyczącą rankingu jest fakt, że w stosunku do roku ubiegłego liczba ocenianych uczelni wynosiła 80, w tym roku uległa zmniejszeniu o kolejne 10 uczelni do 70. Warto przypomnieć, że w 2009 roku było ich 102.

Trzeba podkreślić, że w gronie 10 najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną polskich uczelni/wydziałów prowadzących studia na kierunku informatyka  znajduje się WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI oraz że Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki znalazła się w roku 2014 w pierwszej dziesiątce pod względem liczby przyjętych kandydatów na kierunek informatyka w Polsce

Warto przeczytać również:

1) Najlepsze polskie Uczelnie/Wydziały prowadzące studia na kierunku Informatyka w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2) Liczba kandydatów na kierunek informatyka w szkołach wyższych w latach 2013-2014 oraz 2014-2015

3) WWSI liderem zaocznych studiów informatycznych

Tab.1. Porównanie wybranych wskaźników pozycji WWSI w rankingu Perspektyw w latach 2011-2015

L.p. Kryterium Miejsce WWSI w rankingu Uwagi: Zmiany 2014/2013
2015 2014 2013 2012 2011
Ranking ogólny 46 43 47 46 66 Trzeba podkreślić, że jesteśmy JEDYNĄ jedno kierunkową uczelnią w rankingu prowadzącą studia na kierunku informatyka. Ocenę uczelni na podstawie jednego kierunku trudno porównywać z oceną pozostałych uczelni dokonaną na podstawie kilku lub kilkunastu kierunków.
1. Prestiż 37 30 41 30 25 Kategoria prestiż jest składową preferencji pracodawców oraz oceny przez kadrę akademicką.
1.A. Preferencje pracodawców 61-70 49 45 38 35 Wysoce subiektywna ocena przyznawana przez wybraną bliżej nieokreśloną grupę pracodawców. Spadek WWSI w stosunku do ubiegłego roku jest kompletnie niezrozumiały. Jeżeli miarą w tej kategorii miałby być stopień zatrudnienia absolwentów to zdecydowanie ze 100 % zatrudnienia jesteśmy w ścisłej czołówce uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Jak przebiega kariera blisko 1000 absolwentów WWSI zobacz tutaj>>
1.B. Ocena przez kadrę akademicką 28 18 24 24 21 Podobnie jak w przypadku oceny pracodawców kryteria oceny przez kadrę akademicką są niejasne i subiektywne
2. Siła naukowa 24 20 45 45 91 Obok dydaktyki na wysokim poziomie,  mamy wysoką pozycję pod względem siły naukowej, czego potwierdzeniem były również oceny wyróżniające dla prac naukowo badawczych oraz kadr dydaktycznej wystawione przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Uprawnienia magisterskie - 2 6 5 57 Wysoko lokowany wskaźnik „specjalizacji” potwierdza, że jesteśmy jedyną w Polsce Uczelnią prowadzącą studia magisterskie i inżynierskie wyłącznie na jednym kierunku – Informatyka.
2.A. Rozwój kadry własnej 61-70 69 69 72 - W tej kategorii brane są pod uwagę wyłącznie awanse akademickie. Trzeba pamiętać, że nasi wykładowcy doskonalą się w informatyce poprzez udział w szkoleniach certyfikujących oraz konferencjach, co nie jest brane pod uwagę w rankingu. Biorąc pod uwagę ocenę wyróżniającą dla kadry wystawioną przez Polską Komisję akredytacyjną ocena w rankingu nie przedstawia rzeczywistej oceny rozwoju kadry WWSI
2.B. Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach 21 28 15 47 32 Kategoria, w której uwzględniany jest stosunek liczbowy kadry o najwyższych kwalifikacjach akademickich w stosunku do liczby studentów. I tutaj, podobnie jak to ma miejsce w innych kategoriach ocena przeprowadzona na podstawie jednego kierunku jest nieporównywalna do oceny wystawionej na podstawie kilku lub kilkunastu kierunków
2.C. Potencjał naukowy (ocena parametryczna) 24-28 24 36 48 - Wskaźnik potencjału naukowego jest wynikiem przyznania WWSI przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorii naukowej.
2.D. Oferta kształcenia podyplomowego 61-70 73 76 32 33 Biorąc pod uwagę blisko 1000 absolwentów  podyplomowych studiów informatycznych WWSI oraz jedną z bogatszych na rynku ofert studiów podyplomowych miejsce w rankingu jest mocno niedoszacowane.
2.E. Publikacje 12 10 5 10 - WWSI jest bardzo wysoko lokowana w rankingu pod względem publikacji
2.F. Cytowania 7 7 9 46 - cytowań oraz
2.G. Współczynnik Hirscha 10 13 16 12 - współczynnika Hirscha, co potwierdza wysoką jakość prowadzonych badań
3. Warunki studiowania 49 50 49 51 45 Określanie warunków studiowania na podstawie powierzchni przypadającej na studenta, czy tzw. dostępności kadr jest anachroniczne. Brak jest oceny wyposażenia jakościowego laboratoriów uczelni, dostępnego oprogramowania, czy  systemów kształcenia na odległość dostępnych dla studentów.
3.A. Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych 61-70 63 57 68 75 j.w. wskaźniki ilościowe nie odzwierciedlają jakości kadry.
3.B Akredytacje 31-70 53 - - -
3.C. Zbiory drukowane 43 75 77 66 56 Biblioteka jest tradycyjnie jednym z najsilniejszych punktów uczelni. Nasz księgozbiór jest wyłącznie księgozbiorem informatycznym!
3.D. Warunki korzystania z biblioteki 45 52 26 22 11
3.E. Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych - 16 10 13 - Tak kategoria została usunięta z rankingu a szkoda, bo pod tym względem zawsze znajdowaliśmy się w czołówce rankingu. Tegoroczne uruchomienie projektu IT student partners wzbogaca te możliwości
4. Innowacyjnośc 11 14 16 14 14 Kolejny rok, który potwierdza, że jesteśmy jedną z najbardziej innowacyjnych polskich uczelni.
4.A. Pozyskane środki z UE 12 13 15 14 12
4.B. Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania 5 15 23 15 -
5. Umiędzynarodowienie 46 44 77 60 70 Wyraźny awans w tej kategorii jest wynikiem szeroko prowadzonych działań w zakresie umiędzynarodowienia, między innymi zatrudnienia w WWSI profesorów uczelni amerykańskich i europejskich.
5.A. Wymiana studencka (wyjazdy) 45 39 58 26 29 Coraz większy zakres wykorzystania przez studentów i absolwentów WWSI funduszy w ramach programu europejskiego Erasmus.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych rankingów Perspektyw 2011-2015 dla kategorii – niepubliczne uczelnie magisterskie.

Robocik WWSI